Vedtekter for bedhusbarnehagen

1          Eier

Barnehagen er en heldagsbarnehage og eies og drives av Bedehuset Karmel i Blomsterdalen. Eier er ansvarlig for drift og vedlikehold.

 

2          Grunnlag

Barnehagen skal drives på kristen grunn i samsvar med evangelisk luthersk bekjennelse med utvidet kristen formålsparagraf, lov om barnehager og de fastsatte forskrifter.

 

3          Formål

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til å gi barna en kristen og moralsk oppdragelse og stimulere barna til å bruke og utvikle sine evner og anlegg i et trygt og godt miljø.

 

4          Ansettelse

Eieren har ansettelsesansvaret. Ansatte skal fortrinnsvis være bekjennende kristne. Ansatte skal forplikte seg på å arbeide i samsvar med grunnlag og den målsetting barnehagen har, og følge gjeldende instruks.

 

5          Avlønning

Ved avlønning av personalet, følges de til enhver tid gjeldende satser fra PBL.

 

6          Opptak av barn

Barnehagen er med i felles opptakssystem for kommunen. Klageinstans på opptak er barnehagens eier og eventuelt barnehageservice.

 

Barnehagens opptakskrets i prioritert rekkefølge

  1. Barn av ansatte i barnehagen
  2. Barn av medlemmer i bedehuset
  3. Barn som har søsken som går i barnehagen
  4. Barn i nærområdet/ Liland skolekrets
  5. Barn i Bergen kommune

 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer i mars. Opptaket foregår også ellers i året når det er ledig plass. Den som har plass i barnehagen beholder denne til skolestart eller til plassen blir sagt opp.

Oppsigelsesfristen er 2 måned og oppsigelsen må være innsendt senest den siste dagen i foregående måned. Den som sier opp plassen etter 1 april, må betale for april og frem til sommerferien.

7          Fravær

Fravær meldes til barnehagen. Barn som er så syke at de ikke kan delta i barnehagens program, må holdes hjemme. Møter barnet uregelmessig frem over lengre tid uten skikkelig grunn, tapes retten til plassen.

 

8          Intern kontroll

Barnehagen gjennomfører intern kontroll i henhold til forskrifter om intern kontroll.

 

 

9        Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl.07.15 til 16.30. Barnehagen er stengt 2 uker i juli. Barna skal minst ha 5 uker fri fra barnehagen gjennom året hvorav 3 uker må være sammenhengende innenfor skoleferien. Barnehagen er i tillegg stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger barnehagen kl 12.00. Dersom det er mindre enn 4 barn som vil komme romjulsdager eller i påskeuken kan barnehagen holde stengt.

 

10       Samarbeidsutvalg (SU)

Barnehagen har et samarbeidsorgan for foreldre, personalet der begge er likt representert. Eier kan også ha representant i SU. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.

 

11       Styret

Styret for barnehagen utnevnes av bedehuset. Styret skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Barnehagestyrer har møteplikt og talerett og fungerer som sekretær for styret. Styremedlemmer velges for 2 år. Valgperioden starter 1. august. Barnehagestyret rapporterer til enhver tid til bedehusstyret.

 

12      Styremøter

Barnehagestyret bør ha minst 4 møter hvert år. Innkalling med sakliste skal være medlemmene i hende seinest 10 dager før styremøte. Forfall skal meldes styrer så tidlig som mulig. Det føres referat fra møtene.

 

13       Økonomi

Barnehagen må bære seg økonomisk og må ikke belaste eier med utgifter. Regnskap fremlegges for styret minimum kvartalsvis og årsmelding og regnskap innen 1 februar hvert år. Foreldre betaling skal reguleres etter behov alt etter tilskuddsordninger fra stat og kommune. Satser for foreldrebetaling vedtas i styret for Bedehuset Karmel. Mislighold av foreldrebetaling kan føre til tap av barnehageplass.

 

14       Disposisjon av lokalene    

Barnas leke og opphold areal inne er 160 kvm i oppholdsrom. Arealnorm pr. barn settes til

* 5,0 kvm pr. barn under 3 år.

* 4,0 kvm pr. barn over 3 år.

I tillegg blir storsalen og loftstuen på bedehuset brukt til lek og aktiviteter som tilleggsareal til oppholdsrom.

Når det ikke hindrer den daglige drift av barnehagen, kan eier disponere lokalene til andre møter og aktivitetstilbud i forståelse med barnehagens styrer.

Styreren skal til enhver tid være orientert om slik bruk.

 

15       Dugnad

Foreldre/ foresatte skal bidra med dugnad inntil 3 timer pr år. De som ikke møter til dugnad må betale for dette.

 

16       Endringer av vedtekter

Endringer av vedtektene foretas av barnehages eier.

 

Vedtektene gjøres gjeldende fra 18.06-1991

Revidert 07.05-1997,18.08.1997, 29.08-1998, 21.03-2003, 28.01-2006, 27.06-2007, 20.03-2012, 05.09-2018